Åpenhet og likestilling

Norefjell Skisenter jobber aktivt for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko. Norefjell Skisenter og Norefjell Prosjektutvikling har siden lovens ikrafttredelse jobbet med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og hatt søkelys på å bygge kompetanse om åpenhetsloven, dens formål og selskapets forpliktelser.

Likestillingsredegjørelse for Norefjell Skisenter

Redegjørelse etter åpenhetsloven for Norefjell Skisenter

Redegjørelse etter åpenhetsloven for Norefjell Prosjektutvikling