Bookingbetingelser skiprodukter

1. Vilkår for skipass
1.1. Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til sine egne ønsker. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen er i samsvar med bestillingen.
1.2. Når du kjøper skipass online kan du kjøpe dette med eller uten Keycard fra Skidata. Hvis du kjøper et skipass med et eksisterende Keycard, aktiveres din billett ved første passering i vendekorset. 
1.3. Etter gjennomført online betaling vil du få en kvittering på kjøpet.
Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:
- Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering og bekreftelse/referansenummer.
- Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.
- Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.
1.4. Vi benytter en betalingsløsning fra Nets AS - Netaxept. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger og Netaxept benytter Secure Socket Layer (SSL) ved overføring av personlig informasjon. SSL lager en sikker (kryptert) forbindelse mellom din maskin og Netaxept. På denne måten kan informasjonen overføres trygt uten at uvedkommende kan lese den underveis.
1.5. Ved kjøp av skipass er det ingen rett til avbestilling eller refusjon (jfr Angrerettloven kapittel 6 §22 bokstav m). Dette gjelder også for pakker og kampanjer som inneholder datofestede skipass eller datofestede arrangement.
1.6. Dersom man glemmer, mister, har booket feil dato eller bruker feil Keycard og dermed ønsker å rette opp i dette vil det komme et administrasjonsgebyr på kr. 200,-. 
1.7. Dersom skatter og eller avgifter endres, og dermed fører til en kostnadsøkning for tilbyder etter at bestillingen er gjennomført og betalt, kan prisen økes tilsvarende for bestiller. Prisendringen skal umiddelbart meddeles bestiller.
1.8. Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene som tilbyder formidler.
1.9. Gjesten bes henvende seg til tilbyder dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og tilbyder ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i lokal rettsinstans. 
1.10. Ved driftsavbrudd - det vil si ved heisstans og/eller når mer enn 50% av det totale løypetilbudet på kjøpstidspunktet ikke kan benyttes - er kortinnehaveren berettiget til en forholdsmessig refusjon for den tid skipasset ikke kan benyttes. Driftsavbruddet må være av minst 30 minutters varighet og summen av driftsavbruddene må utgjøre mer enn 1/3 av skipassets gyldighetstid. Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort eller timekort. 
1.11. (Force Majeure). Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer eller arbeidsmarkeds konflikter. Lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.
Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll skal refusjonen tilsvare 50% av den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt. Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, snømangel, skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, streik, offentligrettslige forbud eller påbud, pandemier m.v. og som utgjør forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til anlegget å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller overvinne følgene av disse.
Ovennevnte bestemmelse gjelder ikke hvis anlegget holder åpent mer enn 1/3 av sesongen. Hvis anlegget er stengt – eksempelvis på grunn av snømangel – utover 1/3 av sesongens totale antall skidager kan kortholder kreve en forholdsmessig refusjon for den tid sesongkortet ikke kan benyttes. Kortholder har ikke krav på hele kjøpesummen. Et eventuelt refusjonskrav er oppad begrenset til 50% av skipassets kjøpesum uavhengig av kjøptidspunkt. Refusjonen skal tilsvare 50% av den forholdsmessige andel av den tid skipasset ikke kan benyttes, det vil si skipassets verdi delt på antall dager i sesongen. Denne «dag raten» er avgjørende for refusjonskravets størrelse. Eventuelle refusjonskrav kan ikke avregnes før etter at sesongen er avsluttet. Inntil sesongavslutning kan anleggseier følgelig avvise eventuelle refusjonskrav.

2. Vilkår for skiutleie
2.1. Gyldig legitimasjon er obligatorisk når du skal leie utstyr. Dette gjelder også forhåndsbooket og betalt utstyr.
2.2. Alpinski kan lett forveksles. Husk hvordan skiene ser ut og hvor du plasserer skiene. Det er ikke tillatt å overlate, leie ut eller selge leid utstyr.
2.3. Utstyr skal kun benyttes i merkede og preparerte løyper. Egen utstyrsforsikring kan kjøpes ved bestilling. Skade på utstyret ved annen bruk må erstattes. 
2.4. I leieperioden har leietaker selv ansvar for utstyret. Ved tyveri/tapt utstyr må leietaker betale en egenandel på minimum NOK 2 500,-, pris avhenger av type utstyr.
2.5. Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker, tredjeperson eller utstyr i leieperioden.
2.6. Det refunderes ikke penger for avbrutt leie.
2.7. Utstyret skal returneres til utleier når leieperioden er slutt.
2.8. Det er leietagers ansvar å godkjenne utstyret før bruk.
2.9. Leietager er kjent med at bindingen på alpinski er av utløsningstypen. Dette minsker risikoen for skade, men er ingen garanti for sikkerheten. På snowboard er det ikke utløsbare bindinger.
2.10. Ved avbestilling minimum 7 dager før leiestart beholder Norefjell Skisenter 10 % av beløpet for skiutleie (minimum NOK 400,-).
2.11. Er innbetalt beløp mindre enn NOK 400,- beholder Norefjell Skisenter 100 % av innbetalt beløp.
2.12. Ved avbestilling mellom 0-7 dager før leiestart beholder Norefjell Skisenter 100 % av innbetalt beløp.

3. Vilkår for skiskole
3.1. All betaling skjer innen start, online eller over disk i skiutleien på Skistua eller Norefjell Ski & Spa.
3.2. Ved avbestilling 48 timer før leksjonens start tilbakebetales hele beløpet minus et gebyr på NOK 250,-.
3.3. Ved avbestilling samme dag kreves legeerklæring for refusjon, minus et gebyr på NOK 250,-
3.4. Gruppekurs på Norefjell: A) Møtested for gruppekurs er ved bunn av hotellheisen i Bøseter B) Gruppekurs krever minimum tre (3) påmeldte. Ved to (2) påmeldte tilbyr vi 45 minutter per dag og ved en (1) påmeldt tilbyr vi ett rabattert alternativ.
3.5. Privattimer kjøpes enten online eller i skishop på Norefjell Ski & Spa eller Skistua.
3.6. Man må være 4 år eller eldre for å delta på gruppekurs, er man yngre enn 4 år forbeholder vi oss retten til å fjerne bookingen uten at det gis refusjon.
3.7. Det gis ingen refusjon dersom kunden velger å avlyse timen. Det gis ingen refusjon dersom kunden ikke for deltatt på timen som følge av at det er gitt feil opplysninger ved bestilling, slik som feil nivå eller aldersgruppe, og det ikke er mulig å bytte gruppe.
3.8. Skileie og skipass er ikke inkludert i skiskolen. Kunden må selv sørge for å ha nødvendig utstyr og skipass før timen starter.
3.9. Skiskolen avlyses ikke ved dårlig vær.  

4. Skisikkerhet (i samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF)
4.1. Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski hos oss, og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.
4.2. Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.
4.3. Avpass farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert, avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.
4.4. Vikeplikt: Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.
4.5. Forbikjøring/utforkjøring: Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for både kontrollerte og ukontrollerte bevegelser.
4.6. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
4.7. Stopp ikke opp/sitt ikke på trange eller uoversiktlige steder.
4.8. Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.
4.9. Skistoppere/fangremmer: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.
4.10. Respekter skilt: Følg skilting, merking og anvisninger.
4.11. Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia. Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare, vis derfor aktsomhet. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.